Narmet Plus

Firma Narmet Plus informuje, iż w dniu 06.10.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie
projektu pn. „Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej” w ramach Poddziałania 5.1. Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych i uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży oraz
zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.

Efekty projektu:

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE;

– zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej;

– realizacja inwestycji przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 248 703,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 141 538,32 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0742/19-00