Narmet Plus

Polityka prywatności

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego
dalej RODO)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Narmet Plus Rafał Ostaszewski
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się z nami skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem narmetplus@gmail.com
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 zawarcia i realizacji umowy;
 działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia Ci naszej oferty jeśli o nią
zapytasz)
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 marketingowym, abyś na bieżąco był z naszą ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to – art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
4. Twoje dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
 naszej obsłudze prawnej,
 naszej obsłudze IT
 bankom,
 operatorom pocztowym
a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych:
 dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia Ci jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy
i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zawarcia i wykonania umowy.
 dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli
jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez
Ciebie zgody.
7. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, że napiszesz do nas maila na adres:
narmetplus@gmail.com
8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy
w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.